Pod pojmom elektroinštalácia rozumieme súbor zariadení a prvkov, ktoré pri dodržaní základných pravidiel bezpečnosti zabezpečia plynulú dodávku elektrickej energie k jednotlivým spotrebičom.

 

Pod pojmom bleskozvod (ochrana proti atmosferickým výbojom) zabezpečí  I.stupeň ochrany objektu pred atmosferickými výbojmi a prepätiami.