rok 1995

SOF  HERCEG Čerpacia stanica - Mlynské Nivy Bratislava       

SOF HERCEG Čerpacia stanica - Malacky                                                              

Firma SOF HERCEG -Slovnaft a.s. Oprava a modernizácia VVZ Vlčie hrdlo Bratislava                         

EXMONT s.r.o  Slovnaft a.s. CCR Reforming prekládka káblových mostov

SOF HERCEG s.r.o  Slovnaft a.s. Reforming                   

AHI SLOVAKIA s.r.o Rekonštrukcia domu  na Zelenej ul, Bratislava          

       

rok 1996

SOF HERCEG -Rodinné domy  radová zástavba DNV Bratislava                                

SOMEA  a.s.- Slovnaft a.s. Dusíkový kompresor,dávkovač prášku, farb.polyprop.            

SOMEA a.s. Slovnaft a.s- Čistička odpadových vôd  MCHV                                               

PBÚ  Hasiči -Slovnaft a.s Oprava šatní                                          

 

rok 1997

INTECH s.r.o -Slovnaft a.s PC 18 Výroba síry,                              

Slovnaft MaO a.s.- CCR 5                                                

EZ - Elektrosystém - EFPA 1 stavba PS 18 síra            

HaEM AQUA a.s- Čistička odpadových vôd- Tupá       

HaEM AQUA a.s. - Slovnaft a.s Rekonštrukcia a rozšírenie CC2                                                                                                          

 

rok 1998

TRUBOSTAV s.r.o  Železničná stanica DNV Bratislava                

TOPSTAV s.r.o -  Rekonštrukcia a rozšírenie CC2 č. stavby 92 b                                                           

POLYTHERM s.r.o. - Rekonštrukcia a rozšírenie CC2 - Filtrácia

Slovnaft  MaO a.s. HOPV - DPS 231 34

 

rok 1999

Slovpack s.r.o -  Zabudovanie linky FL 5 v Slovnaft a.s.

H - mont plus s.r.o.  Slovnaft a.s  Blok 66 EFPA elektroinštalácia

Polytherm  Kosatcová Slovnaft a.s. Filtre, elektro - MaR

SIT Slovakia International Tabak a.s.- elektroinštalácia

Avion Florianke námestie rekonštrukcia predajne mäsa

HaEm AQUA a.s. - ĆOV Dudince

Polytherm Tepláreň Západ -MarR

Duotop spol.s.r.o.  Kotolňa Hviezdoslavovo nám.

Slovnaft a.s.  MaO dielne elektroinštalácia

HaEm AKQUA a.s. Nadstavby bytových domov elektroinštalácia - Lazaretská,-Dostojevského rad

 

rok 2000

Palma Tumys a.s. Račianska 76 - oprava bleskozvodov na Žitnej 1

Slovpack s.r.o. Vlčie hrdlo, Bratislava – elektroinštalačné práce

Transpetrol a. s.- Pracovisko Šahy – Oprava MaR   

Varemont-Horné Saliby- Kotolňa Kopčianska- Elektroinštalácia

Stavreco s.r.o. -  Rod. dom Prokopova

Starz Bratislava- OK – Delfín - Elektroinštalácia          

Polytherm s.r.o.- Tepláreň Západ – Elektroinštalácia MaR

 

rok 2001

Slovpack s.r.o. Vlčie hrdlo, Bratislava – elektro práce Linka – L7

Eurodanubia s.r.o., Šamorín – elektro práce a oprava bleskozvodu

 Vodárne a kanalizácie Bratislava š.p.- oprava plynojemu ČOV – DNV - MaR elektro - oprava bleskozvodu ČOV - DNV

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo – elektro práce – ubytovňa Hron

Duotop s.r.o. Bratislava – elektro a MaR – Kotolňa Rajská 1, Kotolňa Penzión Pezinok                                                    

Slovnaft Somea, a.s. Bratislava – MaR elektro BL 11,17,18,126,

Slovnaft, a.s. Bratislava – elektro práce BL 94-14,elektro práce BL 95-05                     

Vodárne a kanalizácie Bratislava š.p. – oprava bleskozvodu Ú ČOV - Vrakuňa -oprava elekto – skládka odpadov Ú ČOV

Polyaqua s.r.o. Bratislava – elektro práce – Spalovňa odpadu Bratislava                                                 

         

rok 2002

Slovnaft a. s. OSN, Bratislava – elektroinštalačné práce na blokoch 94,95,96

Slovnaft a. s. OIN, Bratislava – KHK – signalizácia uhlovodíkov

Slovnaft a. s. OIN, Bratislava – EFPA – signalizácia uhlovodíkov

VaK Bratislava, š. p. – Oprava regulácie závitovkových čerpadiel

Polyaqua Slovakia s. r. o. – U.S. Steel Košice – elektro a MaR

Arch Stav, s.r . o., elektroinštalačné práce Žatevná

Polyaqua Slovakia s. r. o. – elektro práce a MaR – úpravňa vody Spalovňa odpadu

Vadix, Mlynské Nivy 68  - elektro práce – Admin.budova, Rožňavská

Slovnaft a. s. OSN, Bratislava – oprava hlavných prívodov na blokoch 94 a 95

 

rok 2003

Polyaqua Slovakia s.r.o. – elektoro práce – Spaľovňa odpadu

Slovnaft, a. s. – OSN, Bratislava – elektro práce na bl. 94 a 95

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.  – elektro práce a MaR na ČOV Petržalka

Slovnaft, a. s. – OSN, Bratislava – elektro práce na SO 03 05 – Javorina

Slovpack, s. r. o. – Vlčie hrdlo, Bratislava, - elektro práce

Vlastníci bytových a nebytových priestorov, - Blumentálska 15,17, Wilsonova – elektro práce – výmena stupačkových vedení

Apolloprojekt, s. r. o. – Vlčie hrdlo, Bratislava – elektro práce na TSPO

Slovnaft, a. s. – ONS – elektro práce, oprava prívodov na AD 5

Slovnaft, a.s. – OIN – MaR – detekcia horľavých plynov na VPE III, HRP 5-6, Reforming 5, Extrakcia a delenie aromátov

Slovnaft, a. s. – ONS – elektro práce – oprava náhradného osvetlenia na HT 1

Apolloprojekt, s. r. o. – Vlčie hrdlo, Bratislava – elektro práce – potrubná pošta

Slovnaft, a. s. – ONS – elektro práce – ovládanie ventilátorov na PE 3

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – Avion – elektro práce

výmena elektromerových rozvádzačov a stupačkových rozvodov

 

rok 2004

Apolloprojekt, s. r. o. – elektro práce na ŠJ KHK

Slovpack Bratislava, s. r. o. – elektro práce – oprava linky FL 4

Polyaqua Slovakia, s. r. o. – elektro práce – spaľovňa odpadu

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebyt.priest. – Bernoláková – elektro práce – výmena rozvádzačov a stupačkových rozvodov

Slovpack, s. r. o. – elektro práce – linka FL 8

Bratislavská vodárenská spoločnosť – ČOV Petržalka – elektro práce

Apolloprojekt, s. r. o. – elektropráce a SRTP na OP2

Apolloprojekt, s. r. o. – napojenie dusíka do nádrží N48 15-18

Slovnaft MaO a. s. – rekonštrukcia nádrží na bl. 26 a 47 – 1. etapa

Apolloprojekt s. r. o. – čerpadlá na vyčerpávanie potrubných rýh na EVO

Apolloprojekt s. r. o. – SKP 1 – zabudovanie MOV

 

rok 2005

Apolloprojekt s. r. o. – presmerovanie HOPV vrtov – časť SRTP + PRS

Monzar spol. s r. o. – spaľovanie odplynov vznikajúcich pri plnení asfaltov – SRTP + PRS

Apolloprojekt s. r. o. – HRP6 – rekonštrukcia nádrže H71 – SRTP + PRS

Slovpack s. r. o. – zabudovanie linky na výrobu fólie L-9 – PRS

Apolloprojekt s. r. o. – potrubná pošta na PP III – PRS

Apolloprojekt s. r. o. – FCC – meranie hladiny v odlučovači – PRS + SRTP

Apolloprojekt s. r. o. – rekonštrukcia odstredivky slopov – PRS + SRTP

Sloving s. r. o. – rozdeľovač mixbedovej vody na CHÚV – PRS + SRTP

Slovnaft MaO a. s. – oprava ohrevov na polných horákoch – PRS

 

rok 2006        

Apolloprojekt s. r. o. – Filter kolóny C-502 – SRTP v Slovnafte a.s.

SLOVPACK Bratislava spol. s r. o. – Oprava elektroinštalácie na regranulačnej linke

MOZAR spol. s r. o. – Autom. dávk. katal. a adit. na VJ FCC v Slovnafte – PRS + SRTP

Apolloprojekt s. r. o. – Zvýšenie výkonu čerpadiel 13 P 309 A, B – PRS

Slovnaft montáže a opravy, a. s. – Oprava merania teploty v rozvodniach P 4.1

Sloving spol. s r. o. – Príjmové miesto tekutých odpadov na MCHB ČOV na bl. 126 

EURODANUBIA spol. s r. o. – elektroinštalačné práce

MONZAR spol. s r. o. – Čerpadlá plynového oleja P 603 B, C na EVO v Slovnafte a. s.

Apolloprojekt s. r. o. – Ref 5 H2 Booster Compressor K 502 Load regul. replacement – PRS + SRTP v Slovnafte a. s.

APOLLOprojekt s. r. o. – DBP1 – Rekonštrukcia rozvodne nn v Slovnafte a. s.

MONZAR spol. s r. o. – Blending bionafty – SRTP + PRS v Slovnafte a. s.

Apolloprojekt s. r. o. – Zabudovanie MOV – 6. etapa – SKP1 v Slovnafte a. s.

UNITED INDUSTRIES a. s. - elektroinštalačné práce

IMPA Bratislava, a. s. – elektroinštalačné práce

 

 rok 2007

Monzar spol. s r. o. – Inštalácia vodného chladiča MDEA na AAR v Slovnafte a.s.

VADIX s. r. o. – Administratívna a prevádzková hala Rožňavská – elektro

Apolloprojekt s. r. o. – Potrubná pošta na PEI a PE II v Slovnafte a. s.

Apolloprojekt s. r. o. – DBP1 rozvádzač RO v Slovnafte a. s.

Slovnaft montáže a opravy, a. s. – Oprava zapojenia vykur. plynu na PH

Monzar spol. s r. o. – Homogenizácia neštardantnej produkcie na PP 3

MONTEX a. s. – Ohrevy vzorkovacieho systému na VJ Aromáty

SAM a. s. – Nastrekovanie FCC HCO pre výmeník E101 na RHC

MONTEX a. s. – Ohrevy vzorkovacieho systému na VJ Kumén a EB

 

 

rok 2008

Sloving s. r. o. – Tepláreň – 2ks čerpadel na preplachovom hosp.

MONZAR s. r. o. – Skladová hala

PELAS – Administratívna hala Furmanská

Slovnaft a. s. – Výmena ventilátorov turbokompresora S251 na VJ DBP 2

Slovnaft MaO a. s. – Oprava signal. hladín na LH

Sloving s. r. o. – Tepláren – Redukčná stanica

MCE MONTEX, s. r. o. – zapoj. vzduchových klapiek na VJ KHK-SRTP

Slovnaft MaO, a.s. – oprava teplôt v zásobníkách na SKP 1- SRTP

Slovpack s. r.o. – napojeni linky L-10 - PRS

Slovnaft MaO a. s. – oprava plnenia acetónu a xylénu na SRTP

Apolloprojekt s. r. o. – Make up Kompresor K103.02A na KHK –PRS+SRTP

SPŠ Kvačalova – elektroinšt. práce – výmena rozvádzačov

Obchodná akadémia, Račianska – elektroinšt. práce – výmena rozvádzačov

Sloving s.r. o. – VJ AD5 Napojenie poistných ventilov kolóny C1, C2-PRS+SRTP

Bartec s. r.o. – montáž ohrevov na Nádrži N 47 05 na bl. 47 - PRS

MCE MONTEX s. r. o. – Napojenie kalových čerpadiel na KHK- PRS

INVEST s. r.o. – Kompresorovňa SO 64 – elektro práce

 

rok 2009

SaM – VJ AVD 6 Napojenie poistných ventilov kolóny.. PRS 1 SRT    

Slovnaft a. s. – CO2 emmision monitoring – VD KHK, KHK Flare D 401

Polyaqua Slovakia – Continental Matador Rubber –PRS + MaR na filtrácii

DUOTOP s.r.o – Nadstavba bytového domu Hubenného ul. 1-3 – elektropráce

Imperial Tabacco Slovakia a.s. -  Sklad Levice – elektroinštalačné práce

SLOVPACK Slovakia s.r.o. – Foliová linka – elektroinštalačné práce

POLYAQUA Slovakia s.r.o. – Kralupy nad Vltavou – PRS + SRTP

Vodohospodárske stavby a.s. – Hala Stupava – PRS  

 

rok 2010

POLYAQUA Slovakia s.r.o. – Praha Malešice

POLYAQUA Slovakia s.r.o. – CMTT Púchov – GO demineralizačnej linky

Energetické strojárne s.r.o. – Demolácie a preložky pre implementáciu TG5 a CC

NET-NET s.r.o -  Oprava odvodnenia nádrže slopu

NET-NET s.r.o. – Oprava česlí – ČOV bl. 50

NET-NET s.r.o. – Slovnaft a.s. - Oprava káblových trás na silách NV5516, 5517

DUOTOP s.r.o. – Montáž a dodanie MaR Gymnázium Grösslingova ul.

SLOVPACK Bratislava s.r.o. – Zabudovanie potlačovacej linky – elektroinšt. práce

APOLLOPROJEKT s.r.o. – Slovnaft a.s. – SEVESO II HRP6 Odtlakovanie R601 a C602

Slovnaft a.s. – CO2 emission monitoring at SRU, GRU, IZO, HRP7

 

 

rok 2011

CHEMPROCES spol. s r.o. – Výmena hlavného kalového čerpadla – Slovnaft a.s.

SLOVING spol. s r.o. – Prepoj a záskok prístrojového vzduchu na Teplárni – Slovnaft 

SLOVING spol. s r.o. – Prekládka čerpadel tažkých ropných zvyškov pre CMEPS – Slovnaft a.s.

SLOVING spol. s r.o. –  Skúšobné nasadenie uhľovodíkov vo vrte HOPV – Slovnaft a.s.

YOKOGAWA – Realizácia montáže a oživenia MaR akcia: BTX v Slovnaft a.s.  

POLYAQUA SLOVAKIA, s.r.o. – Filtračná stanica CC8 v Slovnaft a.s.

 

rok 2012

Elektroinštalačné práce pre Správcovské kancelárie bytových domov

Stroje a mechanizmy a.s. – Dodávka a montáž PRS a MaR Nakládka Virgin nafty a alkylátu do ŽC

SLOVNAFT a.s.  – Dodávka a montáž MaR a strojnej časti - Amine scrubber level control

APOLLOPROJEKT s.r.o. – dodávka a montáž SRTP, PRS – KHK Nový kompresor vzduchu

APOLLOPROJEKT s.r.o. -  dodávka a montáž SRTP – SEVESO II HRR4

MONZAR spol. s r.o. – dodávka a montáž SRTP – Turbokompresor K501

SLOVING spol. s r.o. – dodávka a montáž SRTP, MaR – Výmena kompresorov na MCHBČOV

SLOVING spol. s r.o. – Zabudovanie diaľkovo ovládaných armatúr

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. – dodávka a montáž PRS, SRTP a strojnej časti - Diaľkovo ovládané ventily na EJ

MONZAR spol. s r.o. – dodávka a montáž SRTP – Výmena odkaľovacieho systému

CHEMPROCES spol. s r.o. – Dávkovanie sulfurizačného činidla na EJ

CHEMPROCES spol. s r.o. – Inštalácia merania hladín v zásobníkoch zhášacieho

systému

 

rok 2013

Tenisový klub SLOVAN – Oprava vonkajšieho osvetlenia

SLOVING spol. s r.o. – Inštalácia bleskozvodu v CMEPS s.r.o.

MONZAR spol. s r.o. – Ochranné pospojovanie a uzemnenie

Vlastníci bytov a NP Krížna 2 – Výmena stupačkových rozvodov

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY s.s. – Oprava DTK siete SO4412

Ekonomický ústav SAV – Uloženie el. vedenia  - prípojky

 

rok 2014

MONZAR spol. s r.o. – Využitie vratného kondenzátu z VJ Extrakcia aromátov PRS + SRTP

SLOVING spol. s r.o. – Inštalácia nového potrubia BTX PRS + SRTP

SLOVING spol. s r.o. – 3,5 MPa parná sieť – prepoj na Teplárni PRS + SRTP

SLOVING spol. s.r.o. – Zabudovanie napojenia kyslej vody na MCHBČOV PRS + SRTP

CHEMPROCES spol. s r. o. – Diaľkovo ovládané ventily na EJ PRS + SRTP

Gasinex Projekt s.r.o. – Nový kontajner pre uskladnenie olejov, bleskozvod + osvetlenie

MONZAR spol. s r.o. – Uzemnenie potrubia na bl. 44

 

 

rok 2015

CHEMPROCES spol. s r. o. – Výmena čerpadla P705B PRS + SRTP

MONZAR spol. s r.o. – Prepojenie HOPV do ČS1 PRS + SRTP

MONZAR spol. s r.o. – Modernization of filling devices RTC Bratislava – Tubuses, PRS + SRTP

APLI spol. s r.o. – Energetické akcie na FCC, PRS + SRTP

SLOVPACK Bratislava spol. s r.o. – Zabudovanie vyfukovacej linka na fólie FL11, PRS

SLOVING spol. s r.o. – Volkswagen Bratislava – Chladiaca veža hala H1, PRS + SRTP

SLOVING spol. s r.o. – Optimalizácia brídových pár, PRS + SRTP

SLOVING spol. s r.o. – Výmena miešadiel a čerpadiel, PRS + SRTP

 

rok 2016

KONTI a.s. – AVD6 Rekonštrukcia budovy SO3402 Velín – elektroinštal. práce

MONZAR spol. s r.o. – Modernization of filling devices RTC Bratislava – Tubuses, PRS + SRTP

SLOVPACK Bratislava spol. s r.o. – Odstránenie revíznych závad

SLOVPACK Bratislava spol. s r.o. – Zapojenie ventilátorov

Základná škola Ostredkova 14 – Rekonštrukcia el. rozvodov

AVION SPRÁVA s.r.o – Výmena stupačkových rozvodov v byt. dome Záhradnícka 7,9

Stavocentrum s.r.o. – Výmena stupačkových rozvodov v byt. dome Krížna 3,5,7,9,11

 

rok 2017

MONZAR spol. s r.o. – Rekonštrukcia SO6332 – Sťahovanie el. zariadení v Slovnaft a.s.

SLOVPACK Bratislava spol. s r.o. -  Zapojenie regranulačnej linky

AVION SPRÁVA s.r.o. – Výmena svetelnej inštalácie, slaboprúdové rozvody v byt. dome Dohnányho 7, Šumavská 36

MADJAN s.r.o. – Výmena stupačkových rozvodov v byt. dome Krížna 19